Grand Débat: Faire la transition durable à Bruxelles / Groot Debat: Duurzame transitie maken in Brussel

Grand débat / Groot debat

Vendredi/Vrijdag 23/06, 18:00–20:00, Bruxelles Environnement – Leefmilieu Brussel (Site de Tour & Taxis, Havenlaan 86C / 3000, 1000 Brussel)

FR/ Comment favoriser une transition durable à Bruxelles ? Soirée débat sur des pistes de réflexion pour faciliter le changement en matière d’environnement, de développement durable etc. à Bruxelles.
Nos rapports à la nature doivent être fondamentalement revus. Notre empreinte écologique est insupportable. La biodiversité se dégrade à vive allure. Nous n’avons pas pu éviter le changement climatique. Et tout cela mène à une ville de plus en plus invivable. Une transition est donc urgente. Nous avons contribué à l’analyse de Bruxelles comme écosystème. Discutons maintenant des priorités et des moyens à mettre en oeuvre. Place au débat !

NL/ Hoe kunnen we de duurzame transitie in Brussel bevorderen ? Debatavond over pistes om een verandering teweeg te brengen in domeinen als milieu, duurzame ontwikkeling,… in Brussel.
Onze relatie met de natuur moet fundamenteel veranderen. Onze ecologische voetafdruk is onhoudbaar. De biodiversiteit gaat snel achteruit. We zijn niet in staat geweest om de klimaatverandering te voorkomen. En dit alles leidt tot een stad die steeds onleefbaarder wordt. Een duurzame transitie wordt dus dringend. We hebben bijgedragen tot de analyse van Brusselse als ecosysteem. Laten we nu de prioriteiten en middelen voor de uitvoering te bespreken. Tijd voor een debat!

Avec/ met: Céline Fremault (Ministre régionale bruxelloise de l’Environnement, de l’Énergie), Tom Sanders (Perspective Brussels), Pierre Vanderstraeten (UCL), Alain Deneef (Intendant Metropolitan Landscapes), Serge Kempeneers (Bruxelles Environnement – Leefmilieu Brussel), Chloé Deligne (ULB)

>>> Inscription préférable / Inschrijving aanbevolen

En collaboration avec/ In samenwerking met Bruxelles Environnement – Leefmilieu Brussel

Advertisements